Sympozjum Naukowe

03.12.2012, 15:38

Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie Zakład Pracy Socjalnej, Urząd Miasta Częstochowa Wydział Promocji Zatrudnienia i Spraw Społecznych zapraszają na Sympozjum Naukowe w dniu 5 grudnia 2012 r. do Sali Sesyjnej Urzędu Miasta w Częstochowie.

 

„Służby społeczne w partnerstwie na rzecz innowacji sprzyjających aktywnemu starzeniu się w dobrym zdrowiu”

Patronat honorowy:
Krzysztof Matyjaszczyk – Prezydent Miasta Częstochowa
dr hab. inż. prof. AJD Zygmunt Bąk – JM Rektor Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie

 

Komitet naukowy konferencji:
dr Mariola Mirowska, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie (Przewodnicząca)
ks. dr hab. prof. UR  Jerzy Kułaczkowski, Uniwersytet Rzeszowski
dr hab. n. med. prof. UM Jerzy T. Marcinkowski, Uniwersytet Medyczny, Poznań
dr hab. prof. AJD Kazimierz Rędziński, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
dr hab. prof. AJD Grażyna Rygał, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
dr hab. prof. AJD Iwona Wagner, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

 

Komitet organizacyjny:

dr Mariola Mirowska, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie (Przewodnicząca)
Adrian Staroniek, Urząd Miasta Częstochowa (Z-ca przewodniczącej)
dr Monika Kowalczyk – Gnyp, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
dr Izabela Krasiejko, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
mgr Ryszard Majer, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
mgr Grzegorz Sikorski, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
mgr Agata Siwek – Szczepanik,  Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie (sekretarz)
dr Hanna Wiśniewska – Śliwińska,  Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie (sekretarz)

 

Program Sympozjum Naukowego „Służby społeczne w partnerstwie na rzecz innowacji sprzyjających aktywnemu starzeniu się w dobrym zdrowiu”

 

Uroczyste otwarcie Sympozjum  (godz. 9.30)
Krzysztof Matyjaszczyk – Prezydent Miasta Częstochowa
Dr hab. prof. AJD Grażyna Rygał – Dziekan Wydziału Pedagogicznego AJD
Dr Mariola Mirowska – Zastępca Dyrektora Instytutu Pedagogiki AJD, Kierownik Zakładu Pracy Socjalnej AJD

Wystąpienia zaproszonych gości

 

SESJA PLENARNA  (godz. 10.00 – 16.00)
ks. prof. dr hab. Jerzy Kułaczkowski (Uniwersytet Rzeszowski), Współpraca rodziny z samorządem lokalnym na rzecz pomocy ludziom starzejącym się.
dr Anna Zasada – Chorab (Dyrektor Kolegium Pracowników Służb Społecznych, Czeladź), Emerytura i co dalej? Wspomaganie osób starszych przez służby społeczne.
dr hab. prof. AJD Iwona Wagner (AJD, Częstochowa), Wybrane aspekty starości.
Grzegorz Papalski (Wicedyrektor Samorządowego Ośrodka Doskonalenia, Częstochowa), Ewa Dziedziela (specjalista socjolog), Rola i zadania placówek oświatowych w kształtowaniu Solidarności pokoleniowej.
dr Mariola Mirowska (AJD, Częstochowa), Jakość życia osób starszych – członków częstochowskiego klubu seniora.
dr Edyta Sadowska (Dyrektor Instytutu Pedagogiki w Wyższej Szkole Lingwistycznej, Częstochowa), Istota służby społecznej w ujęciu Heleny Radlińskiej.
Anna Kaptacz (Prezes Stowarzyszenia Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej) Opieka paliatywna/ hospicyjna.
dr Joanna Górna (AJD, Częstochowa), Propagowanie aktywnego starzenia się i zdrowego stylu życia wśród seniorów na przykładzie Uniwersytetu Trzeciego Wieku Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.
dr Sylwia Kita (AJD, Częstochowa), Problemy prewencji kryzysu wieku dojrzałego.
mł. aspirant Katarzyna Banasiak, sierż. sztabowy Edyta Cupiał (Komenda Miejska Policji, Częstochowa), Omówienie programu „Bezpieczny senior” realizowanego w Komendzie Miejskiej Policji w Częstochowie.
Alina Kula (Kurator Okręgowy Sądu Okręgowego w Częstochowie), Prawa „złotej jesieni” do bezpieczeństwa, prywatności i posiadania własności.
Izabela Jaszcz (koordynator Zespołu ds. Koordynacji Usług Opiekuńczych, MOPS, Częstochowa), Wdrażanie standardów usług opiekuńczych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie w partnerstwie z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej, jako przykład dobrej współpracy międzysektorowej na rzecz osób starszych.
dr Aleksandra Siedlaczek – Szwed (AJD, Częstochowa), Zaburzenia mowy w demencji.

 

Przerwa na kawę (12.15 – 12.30)

 

dr hab. n. med. prof. UM Jerzy T. Marcinkowski, dr Anna Edbom – Kolarz, Anna Bajek (Uniwersytet Medyczny, Poznań, Katedra Medycyny Społecznej/ Vrinnevisjukhus, Ögonkliniken Syncentralen, Sweden/ Wojewódzki Szpital Zespolony, Kalisz), Porównanie samooceny stanu zdrowia, stylu życia i gotowości do jego zmiany na bardziej prozdrowotny- na podstawie badań porównawczych prowadzonych w Polsce i w Szwecji.
dr Marta Motow – Czyż (AJD, Częstochowa), Usprawnianie osób starszych z chorobą Alzheimera szansą na lepszą sprawność fizyczną pacjentów.
dr Alina Gil (Instytut Edukacji Technicznej i Bezpieczeństwa AJD, Częstochowa) Projekt „EduSenior” dla poprawy jakości życia seniorów.
dr Hanna Wiśniewska – Śliwińska (AJD, Częstochowa), Problemy zdrowotne ludzi starszych – wstępna analiza problematyki.
dr Katarzyna Zadros (kierownik Zakładu Psychologii i Polityki Społecznej), dr Iwona Markowska-Kabała (Politechnika Częstochowska), Programy zdrowotne kierowane do osób starszych w Irlandii i Polsce.
mgr Anna Banasiak, mgr Anna Kościańska (AJD, Częstochowa), Dylematy rodziców osób dorosłych z autyzmem.
Ilona Antoniewicz (Wojewódzki Urząd Pracy, Katowice, Fila w Częstochowie), „Kompetencje na miarę potrzeb” – prezentacja projektu realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach w ramach Poddziałania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Teresa Karecka, Kinga Włodarczyk (MOPS, Radomsko), Aktywne formy pracy w wieku senioralnym.
Piotr Gierek (doktorant Wydziału Nauk Społecznych UŚ, Katowice; OPS, Chorzów), Praca socjalna i polityka społeczna wobec osób starszych.
mgr Andrzej Kacprzak (Uniwersytet Łódzki) „Resocjalizacja przez uwiąd starczy” a proces społecznej readaptacji byłych skazanych – analiza problematyki w kontekście kryminologicznych teorii przebiegu życia.
Wojciech Kulesza (prezes Fundacji „Widzialni”, Częstochowa), Edukacja cyfrowa generacji 50+ metodą skutecznej aktywizacji osób starszych.
mgr Agata Siwek – Szczepanik (AJD, Częstochowa), Internet szansą dla osób starszych.
Michał Golemo (koordynator działań Latarników Polski Cyfrowej, Stowarzyszenie „Miasta w Internecie”), Polska Cyfrowa Równych Szans – program edukacji cyfrowej Polaków po 50 roku życia.
Piotr Borowy (Latarnik ze Stowarzyszenia „Miasta w Internecie”), Latarnik od kuchni.
dr Monika Kowalczyk – Gnyp (AJD, Częstochowa), Umiejętności komunikacyjne pracowników socjalnych w kontakcie z osobami senioralnym.
Justyna Sobieska (pedagog szkolny, Gimnazjum na nr 3 im. Armii Krajowej, Częstochowa), Kształtowanie właściwych postaw młodzieży wobec osób starszych.
Jakub Kowalik (licencjat WF, AJD oraz licencjat Zdrowie Publiczne, obecnie student II roku II stopnia WF, AJD)), Kierunki szkół zawodowych oraz studiów przygotowujące do pracy z osobami starszymi – na przykładzie miasta Częstochowa.
Bartosz Błach (lic., Wydział Zarządzania Politechniki Częstochowskiej), Prywatyzacja instytucji pomocy społecznej i jej wpływ na jakość świadczonych usług.
mgr Katarzyna Kosno, (AJD, Częstochowa), Integracja pokoleń – współdziałanie na rzecz podnoszenia jakości życia.
mgr Ryszard Majer (AJD, Częstochowa), Jakość życia osób starszych objętych usługami opiekuńczymi.

 

 

Źródło: UM Częstochowy

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE
Copyright © 2015 scan-city.pl